SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 
  Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, a osoby prawne - przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
W Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
Każdy Członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenia sprawozdań rocz­nych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu w tych sprawach,
3) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego,
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej powstałej w wyniku działalności pozastatutowej lub pokrycia strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
9) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia i podziału oraz likwidacji Spółdzielni, a także zgłoszenia wniosku w sprawie upadłości,
10) rozpatrywanie, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
11) uchwalanie zmian w statucie,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
13) wybór delegatów na zjazd związku,
14) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
15) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
16) odwoływanie Członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium,
17) rozpatrywanie wniosków członków Spółdzielni w sprawie wyodrębnienia na bazie majątku Spółdzielni odrębnej jednostki organizacyjnej nowej Spółdzielni,
18) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów w Spółdzielni nie wymienionych w Statucie,
19) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do właściwości Walnego Zgromadzenia zastrzeżonych Statutem,
20) wybór członków Rady Nadzorczej.
Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółdzielni.

 

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z 7 osób, wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat z nieograniczonej liczby kandydatów.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej

  1. Czesław Mazur - Przewodniczący
  2. Halina Dębowska - Z-ca Przewodniczącego
  3. Maria Woźniak - Sekretarz
  4. Andrzej Zadrzyński  - Członek
  5. Danuta Kwiatkowska - Członek
  6. Jan Bonkowski - Członek
  7. Andrzej Sieczkowski - Członek

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych, programów działalności społecznej i kultu­ralnej Spółdzielni,
2) nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni
3) podejmowanie uchwał w sprawie badania rocznych sprawozdań finansowych pod względem ich rzetelności i prawidłowości przez wskazaną w uchwale jed­nostkę uprawnioną do prowadzenia tych badań,
4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz na­bycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli (ocenę sprawozdań finansowych),
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9) uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wielkości wkładów
10) uchwalanie regulaminu Zarządu,
11) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
12) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i ustalanie wysokości opłat za lokale oraz innych opłat wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni,
13) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z lokali użyt­kowych i garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
14) ustalanie liczby Przedstawicieli, Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców ­ wybieranych przez Walne Zgromadzenie lub jego części,
15) wybór członków Zarządu, w tym prezesa a na jego wniosek zastępców prezesa,
16) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub jego odwołanie,
17) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie podanym w § 125 Statutu,
19) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
20) uchwalanie regulaminów przyjmowania członków i zamiany mieszkań,
21) uchwalanie regulaminów określających obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
22) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń po lustracyjnych,
23) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących Spółdzielni mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Rady Nadzorczej zawiera Statut Spółdzielni.

 

Zarząd

Zarząd składa się z dwóch osób, w skład którego wchodzi: prezes i zastępca prezesa - wybranych przez Radę Nadzorczą.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w prawie spółdzielczym lub statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

- podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
- sporządzanie projektów planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej i kulturalnej,
- prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynność organizacyjnych i finansowych,
- zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
- sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli,

Skład Zarządu Spółdzielni

  1. mgr Tomasz Darul -  Prezes Zarządu 
  2. Lech Graniczny -  Z-ca Prezesa Zarządu