SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z 7 osób, wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat z nieograniczonej liczby kandydatów.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej

  1. Czesław Mazur - Przewodniczący
  2. Halina Dębowska - Z-ca Przewodniczącego
  3. Maria Woźniak - Sekretarz
  4. Andrzej Zadrzyński  - Członek
  5. Danuta Kwiatkowska - Członek
  6. Jan Bonkowski - Członek
  7. Andrzej Sieczkowski - Członek

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych, programów działalności społecznej i kultu­ralnej Spółdzielni,
2) nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni
3) podejmowanie uchwał w sprawie badania rocznych sprawozdań finansowych pod względem ich rzetelności i prawidłowości przez wskazaną w uchwale jed­nostkę uprawnioną do prowadzenia tych badań,
4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz na­bycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli (ocenę sprawozdań finansowych),
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
9) uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wielkości wkładów
10) uchwalanie regulaminu Zarządu,
11) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
12) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i ustalanie wysokości opłat za lokale oraz innych opłat wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni,
13) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z lokali użyt­kowych i garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
14) ustalanie liczby Przedstawicieli, Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców ­ wybieranych przez Walne Zgromadzenie lub jego części,
15) wybór członków Zarządu, w tym prezesa a na jego wniosek zastępców prezesa,
16) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub jego odwołanie,
17) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie podanym w § 125 Statutu,
19) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
20) uchwalanie regulaminów przyjmowania członków i zamiany mieszkań,
21) uchwalanie regulaminów określających obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
22) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń po lustracyjnych,
23) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących Spółdzielni mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Rady Nadzorczej zawiera Statut Spółdzielni.