SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Gen. Sikorskiego
w Koninie
ul.E.Kwiatkowskiego 1, 62 - 500 Konin
otwarte: Pn 8-16, Wt-Pt 7-15
PKO BP SA O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
MENU

Księgowość

Numer konta do miesięcznych wpłat kredytu:
PKO BP S.A. O/Konin
92 1020 2746 0000 3002 0017 0142
Spłatę zaciągniętego przez Spółdzielnię w imieniu lokatora kredytu mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 30 listopada 1995 roku (o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych) Tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 119 poz. 1115 z póź. zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2004r Nr 213 poz. 2157, z 2005r Nr 94 poz. 786 oraz Nr 53 poz. 385 i Nr 249 poz. 1828. tekst ustawy (plik PDF)
Zgodnie z w/w ustawą lokator jest zobowiązany dokonywać terminowo spłaty miesięcznej wg:
  1. formuły ilorazowej,
  2. formuły normatywnej.
W naszej Spółdzielni lokatorzy dokonują spłaty kredytu tylko w formie normatywu.
Wysokość normatywu na dany rok określa Minister Budownictwa w Monitorze Polskim do 30 listopada roku poprzedniego.
Aby sprawdzić wysokość normatywu na: Powyższa Ustawa określa spłatę zadłużenia kredytowego na 20 lat płacąc normatyw od 1 stycznia 1998 roku. Po 20-letnim okresie systematycznej i terminowej spłaty kredytu wg formuły normatywnej, bank na wniosek kredytobiorcy umorzy w ciężar budżetu państwa pozostałe zadłużenie z tytułu odsetek bankowych i budżetowych. Ponadto Ustawa ta, daje osobom z niskimi dochodami możliwość zawieszenia spłaty kredytu. Czas zawieszenia miesięcznych spłat kredytu wliczany jest do 20 - letniego okresu płacenia. Szczegółowe informacje o zawieszeniu spłat kredytu Kliknij Tutaj
Zgodnie z powyższą Ustawą można dokonać oddłużenia i przekształcenia we własnościowe prawo do lokalu lub w wyodrębnioną własność we wcześniejszym terminie. I tak:
1. Aby oddłużyć zajmowany lokal należy dokonać na dany dzień spłaty:
  1. kredytu podstawowego w 100%
  2. odsetek bankowych w 100 lub 30%
  3. odsetek budżetowych w 30%
2. Aby przekształcić lokatorskie prawo do lokalu na własnościowe prawo do lokalu lub na wyodrębnioną własność należy dodatkowo zwrócić do budżetu państwa nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 063/244-38-21 lub w biurze Spółdzielni.